2020-03-05

Wymagania związane z kupnem nieruchomości w Polsce

W celu zakupu nieruchomości przez obcokrajowca potrzebne jest mu zezwolenie. Wydaje je minister właściwy do spraw wewnętrznych. Złożenie wniosku o takie pozwolenie powinno stać się pierwszym krokiem do zakupu mieszkania. Wniosek sporządza się na podstawie następujących regulacji prawnych:
 • ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji, rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.
 • Nie istnieje żaden gotowy wniosek, zatem wymienione wyżej dokumenty są podstawą do samodzielnego stworzenia tego dokumentu. Dodatkowo trzeba do niego dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

  Kiedy zezwolenie na zakup nieruchomości jest wydawane?

  Zezwolenie na zakup nieruchomości może zostać wydane tylko wówczas, kiedy spełnione są odpowiednie warunki. Pierwszym z nich jest warunek związany z kwestiami bezpieczeństwa. Zakup nieruchomości przez cudzoziemca nie może generować zagrożenia dla porządku publicznego, obronności oraz bezpieczeństwa państwa. Drugim warunkiem, jaki musi spełnić obcokrajowiec, jest wykazanie więzi, które posiada on z Polską. Przykładami takiej więzi mogą być:
 • posiadanie polskiej narodowości,
 • posiadanie polskiego pochodzenia,
 • małżeństwo z obywatelem lub obywatelką Polski,
 • zezwolenie czasowe na pobyt w Polsce,
 • legalna praca lub prowadzenie działalności na terenie RP,
 • członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy, które ma siedzibę na terytorium Polski, ale kontrolowana jest przez cudzoziemców.
 • Inne warunki zakupu

  Wymienione wyżej dwa najważniejsze warunki musi spełniać cudzoziemiec dokonujący zakupu. Jednak to nie koniec regulacji i ograniczeń, gdyż dotyczą one także kupowanej nieruchomości. Powierzchnia nieruchomości nie powinna przekraczać pół hektara. W sytuacji, kiedy obcokrajowiec chce nabyć większą nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności, powinno to zostać uzasadnione i jasno wytłumaczone. Co więcej, chęć nabycia takiej nieruchomości musi wynikać z charakteru prowadzonej działalności i potrzeb związanych z jej dalszym rozwojem lub prowadzeniem obecnej działalności. Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez obcokrajowca? W poprawnie sporządzonym wniosku powinny znaleźć się szczegółowe dane wnioskodawcy, a także strony sprzedającej nieruchomość. Ponadto nie może w nim zabraknąć także najważniejszych informacji dotyczących nieruchomości. Kolejnym ważnym punktem, który musi zostać uwzględniony we wniosku, jest wykazanie źródeł finansowania zakupu. Do wniosku należy dołączyć także dokumenty potwierdzające:
 • tożsamość wnioskodawcy,
 • wspominaną już więź z Polską,
 • wypłacalność obcokrajowca dokonującego zakupu,
 • informacje na temat zbywanej nieruchomości,
 • chęć sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego.
 • Warto dokładnie przygotować wniosek, zadbać o jego właściwą formę i wszystkie załączniki. Wówczas prawdopodobieństwo wydania zgody znacznie wzrasta. Zobacz również Nowe mieszkania przy Alei Pokoju

  Wątpliwości związane z zakupem

  W przypadku, kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące zakupu, warto sięgnąć do źródeł, które regulują nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Najważniejszym z nich jest ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Można w niej znaleźć m.in. informację, że nie każdy zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. W ustawie omówione są sytuacje, kiedy zwalnia się go ze składania wniosku oraz konieczności uzyskania zezwolenia. Wszystkie inne kwestie, które budzą niepewność najlepiej zweryfikować ze wspomnianą ustawą.